Algemene voorwaarden

De website https://www.skonstories.com is gepubliceerd door en is eigendom van Skon Stories (Maatschap onder Aline Winters en Aline Weltjens) met als ondernemingsnummer 0753.503.522 en met de maatschappelijke zetel te 3910 Pelt, Holenweg 35.

 

1. Offertes

De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 30 dagen na offertedatum. Onze offertes zijn altijd richtprijzen en niet bindend. Deze worden steeds opgesteld zonder vermelding van de wettelijke taksen en lasten, die steeds ten laste vallen van de opdrachtgever. Alle wijzigen in de overeengekomen opdracht op vraag van de opdrachtgever zullen bijkomend worden gefactureerd aan uurtarief. Onze diensten kunnen steeds geweigerd worden.

 

2. Betalingen

Bij de start van de samenwerking wordt een voorschot van 15% gefactureerd, tenzij anders afgesproken.

De betalingen moeten voldaan zijn binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij dit anders overeengekomen werd. Facturen worden digitaal per e-mail verstuurd. Indien de klant niet overgaat tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is hij, van rechtswege, aan Skon Stories een nalatigheidsinterest verschuldigd berekend conform de wet van 02.08.2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Skon Stories zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit vervallen.

3. Aansprakelijkheid en klachten

Skon Stories verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Skon Stories is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door Skon Stories steeds beperkt tot het terug te betalen bedrag dat aan de opdrachtgever gefactureerd werd voor de opdracht in kwestie ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Skon Stories. De totale aansprakelijkheid van Skon Stories zal nooit meer bedrage dan de prijs die door de opdrachtgever aan Skon Stories werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. 

Skon Stories kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade zoals verlies van onverwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel die de opdrachtgever zou lijden ten gevolgde van enige fout of nalatigheid van Skon Stories. 

Indien binnen de termijn van zeven dagen geen klacht ontvangen werd heeft dit gevolg dat de  opdrachtgever de geleverde diensten volledig en in zijn geheel heeft aanvaard. 

 

4. Annulering

Elke annulering door de klant moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mist een schriftelijke aanvaarding door Skon Stories. In geval van annulering die pas 24u voor de opdracht in kwestie gebeurt zal de klant gehouden zijn tot het betalen van annuleringskosten. Hierbij zal reeds rekening worden gehouden met de reeds gemaakte kosten door Skon Stories.  

5. Voorbehoud

Skon Stories houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor skon stories onaanvaardbaar maken.

 

6. Publicatie door Skon Stories

Beeldmateriaal gemaakt door skon stories kan ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, Facebook, Instagram en alle andere sociale media. Daarnaast kan Skon Stories het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien anders afgesproken. 

 

7. Publicatie door de opdrachtgever

Beeldmateriaal gemaakt door Skon Stories mag door de klant gedeeld worden op sociale media. 

 

8. Auteursrecht 

De foto’s en video’s  blijven eigendom van Skon Stories . Bij volledige betaling koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor commerciële of persoonlijk doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding en afspraak voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij inbreuk op de auteursrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.